Aktuality

Obnova bytového domu Laborecká 7 v Humennom je vo finále

Na 13-poschodovom bytovom dome je pred nami už len záverečná etapa prác, po dokončení obkladu sokla príde na rad ešte revízia bleskozvodu, spracovanie dokumentácie k odovzdaniu stavby a preberacie konanie. Sme radi, že vlastníci bytov sa po časovo náročnej obnove môžu tešiť z tepelnej pohody svojich domácností vďaka zatepleniu, z vynovených interiérov a fasády, ktorú chvália aj návštevníci mesta.

Čoskoro sa opäť pustíme do reštaurovania na Oravskom hrade.

Oravský hrad nás stále dokáže ohromiť svojou nádherou a históriou. Je pre nás nielen srdcovou záležitosťou, ale aj nesmierne pútavým projektom. Tento raz sa púšťame do reštaurovania dvoch častí hradu – krásnej hlavnej vstupnej brány a východnej bašty. Máme tú česť priniesť späť do života miesta, kde minulosť dýcha každým kúskom kamenného muru.
Tešíme sa na túto vzrušujúcu cestu a sme hrdí, že môžeme prispieť k oživeniu histórie tohto úžasného hradu.

Prešovský bytový dom dostane nielen novú fasádu

Po ukončení interiérových prác finišujeme so zateplením juhovýchodnej steny, kde náš čaká stierkovanie, osádzanie nových parapetov a aplikácia fasádnej omietky. Zároveň pracujeme na balkónoch, kde okrem nových podlahových vrstiev pribudnú aj nové zábradlia.

 

Obnova bytového domu JUH 1048 vo Vranove nad Topľou

Práce na obnove bytového domu sme odštartovali začiatkom roka prácami v interiéri. Zateplili sme stropy suterénu, osadili novú dlažbu v spoločných priestoroch. Keď to už počasie dovolilo, začali sme v exteriéri výmenou pôvodných presklení za nové okná. Zdemontovali sme strechu, odstránili starý izolant a pokračujeme zateplením fasády.

 

 

Obnova stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku je takmer ukončená

Obnova kaplnky prebieha úspešne a dostáva sa do záverečných fáz. Interiéry a práce na soklovej časti fasády sú takmer hotové. Momentálne sa reštaurátorský tím zameriava na južnú fasádu, kde obnovujú nádhernú maľbu Ukrižovania s Pannou Máriou a svätým Jánom Evanjelistom, s citom pre zachovanie autenticity a krásy pôvodného diela.

Vzhľad kaplnky sa tiež dotvára travertínovými obrubníkmi, stupňami schodísk a kociek na podestách. Práce na vydláždení chodníka štiepaným kameňom sú v záverečnej fáze, čo prispieva k dokončeniu celkového vzhľadu a atmosféry miesta.

Obnova tejto kaplnky sa blíži ku koncu, a to s veľkou pozornosťou k detailom. Už onedlho táto nádherná stavba zažiari v plnej svojej historickej sláve, pripomínajúc nám dôležitosť a krásu dedičstva.

 

 

Pokračujeme s obnovou fasád na Oravskom hrade

Po zimnej prestávke, kedy sme stihli ukončiť práce na administratívnom trakte, v záverečnej fáze s aplikáciou maliarskej výzdoby, pokračujeme reštaurátorskými prácami na archívnej veži. Obnova objektu bude rešpektovať stav z raného 19. storočia (tzn. stav, ktorý fasády získali pri obnove objektu po požiari).

Začali sme s obnovou fasád na Oravskom hrade

Predmetom zákazky je obnova fasád objektu Archívnej veže a Administratívneho traktu v areáli Oravského hradu, z dôvodu poškodenia exteriérových omietok a následného zatekania do konštrukcie kamenných múrov.

Samotné reštaurovanie bude v rámci obnovy realizované ako kombinácia reštaurátorských, konzervátorských a rekonštrukčných prác a budú prebiehať v koordinácii so správcom pamiatky – Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Krajským pamiatkovým úradom Žilina, naším tímom reštaurátorov nástennej maľby, historickej omietky a muriva, spolu s našimi stavebnými pracovníkmi.

Súčasný vzhľad je výsledkom prestavby po roku 1800. Z toho dôvodu je stav a vzhľad omietok fasád výsledkom koexistencie dvoch vrstiev, jednej zo 17. storočia a druhej z raného 19. storočia. Mladšia vrstva pritom celoplošne prevrstvuje omietky a nátery zo starších etáp. V rámci obnovy v šesťdesiatych rokoch došlo k odkrytiu časti fasády s omietkami a farebnou úpravou okenného ostenia. Rozdielny charakter omietok bol neskoršie korigovaný okrovým náterom. Obnova objektu by mala rešpektovať stav z raného 19. storočia (tzn. stav, ktorý fasády získali pri obnove objektu po požiari).

Rekonštrukcia vyrieši problematiku dostatočného odvodu zrážkovej vody od fasád objektu spolu s jej vsakovaním tak, aby nedochádzalo k zadržiavaniu vody, resp. nahromadeniu snehu v bezprostrednom okolí fasád.

V rámci reštaurovania začíname sanáciou odhalených murív a čistením. Po realizácii čistenia stabilizujeme, resp. konsolidujeme existujúce fragmenty primárnych omietok s ich výzdobou. Na ich upevnenie použijeme injektážnu zmes, spevníme povrchy a aplikujeme omietky a nátery vhodné na historické budovy.

Obnova stredovekej kaplnky v Spišskom Štvrtku

V týchto dňoch pracujeme na obnove Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Kaplnka je datovaná rokmi 1450-1460 a patrí k najunikátnejším pamiatkam neskorogotického staviteľstva na Slovensku. Jej obnova bola pripravovaná viac ako desať rokov. Práce prebiehajú pod dozorom Krajského pamiatkového úradu, v spolupráci s archeológmi, ktorí sledujú výkopové práce a dokumentujú jednotlivé nálezy. Stavebné úpravy pokračujú paralelne s prácou reštaurátorov.

Predmetom stavebných prác je sanácia zavlhnutých murív kaplnky, reštaurovanie malieb, kamenných článkov a ostení, terénne úpravy, nové travertínové a andezitové dlažby, temperovanie, osvetlenie a iluminácia fasád, elektroinštalácia – prípojka NN, silnoprúd, vetranie.

 

 

 

Obnova bytového domu Laborecká 1851/7, Humenné

Realizácia obnovy 13 poschodového bytového domu, zameraná na zníženie energetickej náročnosti, odstránenie systémových porúch a zatraktívnenie vzhľadu budovy.
Stavba pozostáva zo zateplenia obálky budovy, t.j. zateplenia obvodových stien, zateplenia strechy, zateplenia stropov pivníc a zateplenia stropov strojovní výťahov, z rekonštrukcie podlahových vrstiev balkónov, výmeny zábradlí balkónov, interiérových a exteriérových úprav.

Ďalej práve realizujeme:

 

  1. Výstavba mestského kompostoviska BRKO Medzilaborce
  2. Zariadenie pre seniorov – prístavba + prestavba – Rovné
  3. Rekonštrukcia Domu smútku Hraň
  4. Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Terni – zateplenie strechy