Aktuality

Začali sme s obnovou fasád na Oravskom hrade

Predmetom zákazky je obnova fasád objektu Archívnej veže a Administratívneho traktu v areáli Oravského hradu, z dôvodu poškodenia exteriérových omietok a následného zatekania do konštrukcie kamenných múrov.

Samotné reštaurovanie bude v rámci obnovy realizované ako kombinácia reštaurátorských, konzervátorských a rekonštrukčných prác a budú prebiehať v koordinácii so správcom pamiatky – Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Krajským pamiatkovým úradom Žilina, naším tímom reštaurátorov nástennej maľby, historickej omietky a muriva, spolu s našimi stavebnými pracovníkmi.

Súčasný vzhľad je výsledkom prestavby po roku 1800. Z toho dôvodu je stav a vzhľad omietok fasád výsledkom koexistencie dvoch vrstiev, jednej zo 17. storočia a druhej z raného 19. storočia. Mladšia vrstva pritom celoplošne prevrstvuje omietky a nátery zo starších etáp. V rámci obnovy v šesťdesiatych rokoch došlo k odkrytiu časti fasády s omietkami a farebnou úpravou okenného ostenia. Rozdielny charakter omietok bol neskoršie korigovaný okrovým náterom. Obnova objektu by mala rešpektovať stav z raného 19. storočia (tzn. stav, ktorý fasády získali pri obnove objektu po požiari).

Rekonštrukcia vyrieši problematiku dostatočného odvodu zrážkovej vody od fasád objektu spolu s jej vsakovaním tak, aby nedochádzalo k zadržiavaniu vody, resp. nahromadeniu snehu v bezprostrednom okolí fasád.

V rámci reštaurovania začíname sanáciou odhalených murív a čistením. Po realizácii čistenia stabilizujeme, resp. konsolidujeme existujúce fragmenty primárnych omietok s ich výzdobou. Na ich upevnenie použijeme injektážnu zmes, spevníme povrchy a aplikujeme omietky a nátery vhodné na historické budovy.

Obnova stredovekej kaplnky v Spišskom Štvrtku

V týchto dňoch pracujeme na obnove Kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku. Kaplnka je datovaná rokmi 1450-1460 a patrí k najunikátnejším pamiatkam neskorogotického staviteľstva na Slovensku. Jej obnova bola pripravovaná viac ako desať rokov. Práce prebiehajú pod dozorom Krajského pamiatkového úradu, v spolupráci s archeológmi, ktorí sledujú výkopové práce a dokumentujú jednotlivé nálezy. Stavebné úpravy pokračujú paralelne s prácou reštaurátorov.

Predmetom stavebných prác je sanácia zavlhnutých murív kaplnky, reštaurovanie malieb, kamenných článkov a ostení, terénne úpravy, nové travertínové a andezitové dlažby, temperovanie, osvetlenie a iluminácia fasád, elektroinštalácia – prípojka NN, silnoprúd, vetranie.

 

 

 

Obnova bytového domu Laborecká 1851/7, Humenné

Realizácia obnovy 13 poschodového bytového domu, zameraná na zníženie energetickej náročnosti, odstránenie systémových porúch a zatraktívnenie vzhľadu budovy.
Stavba pozostáva zo zateplenia obálky budovy, t.j. zateplenia obvodových stien, zateplenia strechy, zateplenia stropov pivníc a zateplenia stropov strojovní výťahov, z rekonštrukcie podlahových vrstiev balkónov, výmeny zábradlí balkónov, interiérových a exteriérových úprav.

Ďalej práve realizujeme:

 

  1. Oprava strechy na bytovom dome Mlynárska 1–5,  Košice
  2. Stavebné úpravy prístavby rodinného domu v Košiciach