Verejné obstarávanie

Stavebníctvo v posledných rokoch zažíva boom nielen v súkromnej, ale aj vo verejnej sfére. Nastavenie legislatívy na znižovanie energetických náročností verejných budov, snaha starostov o rekonštrukcie priestorov či o výstavbu nových škôlok alebo komunitných centier, to všetko spôsobuje, že sa na Slovensku prakticky denne vyhlasujú nové a nové súťaže na zhotoviteľa stavby.

V súčasnej dobe je možné čerpať prostriedky z viacerých zdrojov, populárne sú napríklad eurofondy alebo iné schémy štátnej pomoci. Práve verejné obstarávanie má byť zárukou, že tieto prostriedky budú vynaložené adresne, účelne a transparentne.

Mnoho spoločností nevyužíva príležitosti verejných súťaží či z dôvodu obáv, absencie personálneho zabezpečenia vypracovania ponuky do súťaže, alebo kvôli nedostatku informácií v predmetnej oblasti.

Naša spoločnosť sa rozhodla napredovať v tejto sfére – pravidelným vzdelávaním v oblasti verejného obstarávania, snažíme sa profilovať tak, aby sme spĺňali prísne podmienky účasti v súťažiach – sme zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov, v Registri partnerov verejného sektora, naše stavby pravidelne navštevujú inšpektori, vlastníme licencie, ktoré máme záujem rozširovať a pred nami je cesta vybudovania systému manažérstva kvality a environmentálneho manažmentu.

Myslíme si, že transparentnosť verejného obstarávania tak, ako je legislatívne podchytená, zaručuje šancu na rovnaké príležitosti pre všetky firmy, spĺňajúce podmienky výziev, čoho výsledkom sú ukončené zákazky, ktoré sme realizovali prostredníctvom verejného obstarávania:

SPP, a.s. – Michalovce, Odstránenie systémovej chyby fasády, budova AB

 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.  – Oprava strechy na bytovom dome Mlynárska 1–5,  Košice

 

Mesto Snina – Rekonštrukcia budovy ZŠ – rekonštrukcia strechy budovy objektu učební pre 1. stupeň

 

Ministerstvo obrany SR – Prešov, Budova na Námestí legionárov – oprava vonkajšej fasády – H

 

Mesto Stará Ľubovňa – Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského v Starej Ľubovni

 

Obec Slanec – Komunitné centrum Slanec

 

Obec Bidovce – Výmena PVC, maliarske práce na chodbách a oprava soc. zariadení v AB budove 206

 

Mesto Humenné – Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ v Humennom – II. etapa

 

Mesto Trebišov – Hasičská zbrojnica Trebišov

 

Mesto Podolínec – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Podolínci

 

Mesto Košice – Oprava strešného plášťa MŠ Azovská 1, Košice

 

Mesto Svidník – Rekonštrukcia strechy tribúny FK Svidník

 

Obec Markovce – Výstavba chodníkov v obci Markovce.

 

Obec Sačurov – Modernizácia amfiteátra Sačurov

 

Mesto Medzilaborce – Stavebné úpravy 3. NP NO Kamjana

 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava – Oravský hrad – stavba obytná II – Admin. trakt 2. etapa

 

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. – Spojovacia chodba do dojárne

 

Obec Hybe – Zateplenie Kultúrneho domu v obci Hybe

 

Zemplínske múzeum v Michalovciach – Rekonštrukcia Zimnej záhrady

 

Mesto Medzilaborce – Stavebné úpravy MŠ Gen.Svobodu, Medzilaborce

 

Mesto Humenné – Výmena okien BD SNP č.33,37,39 a v budove štátneho archívu

 

Mesto Medzilaborce – Oprava sociálneho zariadenia v MŠ Gen. Svobodu, Medzilaborce

 

Štatistický úrad SR – Zníženie energetickej náročnosti Admin. budovy ŠÚ SR v Bardejove

 

Mesto Humenné – Rekonštrukcia strechy na MsÚ – nad soc. zariadením a školiacim strediskom

 

Obec Nacina Ves – Prístavba spoločenského objektu pri ZŠ, Výstavba pracovných dielní

 

Obec Udavské – Rozšírenie kapacity materskej školy Udavské

 

Mesto Moldava nad Bodvou – Komplexná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Severná

 

Mesto Moldava nad Bodvou – Zníženie energ. náročnosti MŠ Krátka ulica v Moldave nad Bodvou